Family Care

Recepty online

Prescription online

                Pacjencie, istnieje możliwość zdalnego przedłużenia recepty – recepta online.

               W tym celu kliknij w link na stronie  rejestracja.

               Prześlij nazwy leków, które chcesz przedłużyć na adres mailowy

           rejestracja@wizyty-domowe.net

               lub podaj nazwy telefonicznie, po uprzedniej rezerwacji wizyty.

                W przypadku przedłużenia leków bez wizyty telefonicznej prześlij skan, zdjęcie zaświadczenia od lekarza

       prowadzącego, wypis ze szpitala, albo skan wcześniej wystawionej recepty  o przyjmowanych lekach i informacje o rozpoznanych chorobach.

Patient, there is a possibility of remote prescription extension – online prescription.

If you need the prescription, register on the prescriptions registration page

               You can register on the prescriptions registration page and send the names of the drugs you want to the

           email rejestracja@wizyty-domowe.net or there is the another way we will call you.

If you extend your medication without a phone visit, send a scan, photo of a doctor’s certificate

          discharge from the hospital, or a scan of a previously issued prescription about medications taken and information about diagnosed diseases by phone, after booking the visit.

Select Your Style

Header Style

Pre Define Colors

Custom Colors

Layout

Outstanding Demos

With easy ONE CLICK INSTALL and fully customizable options, our demos are the best start you'll ever get!!